Utilsigtede hændelser

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade på patienten eller risiko for skade.

I klinikken gør hele personalet vores bedste for at forebygge og undgå sådanne tilfælde.
Hvis det alligevel skulle ske, så kan man læse vejledningen nedenfor. Vi vil også meget gerne gennemgå hændelsen med patient og pårørende for at hjælpe jer og lære at det. Ring endelig til os, hvis I er i tvivl om noget.

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der medfører skade på patienten eller risiko for skade. Med skade menes utilsigtet fysisk overlast, hvor en undersøgelse eller behandling forårsager eller medvirker til eksempelvis øget behandling, ubehag, indlæggelse eller død for patienten. Utilsigtede hændelser dækker derved både nærfejl, hvor skaden afværges, og indtrufne fejl.

Utilsigtede hændelser indrapporteres i overensstemmelse med kravene i lovgivningen på www.dpsd.dk, og klinikken sikrer håndtering af og opfølgning på utilsigtede hændelser. Vi rapporterer som minimum utilsigtede hændelser, som opstår i forbindelse med sektorovergange eller ved anvendelse af medicinsk udstyr og infektioner, samt alvorlige hændelser. Alle andre hændelser kan også rapporteres.

Jeg har som praktiserede speciallæge desuden pligt til at indrapportere utilsigtede hændelser, som har fundet sted i sygehusvæsenet, og som jeg efterfølgende bliver opmærksom på ved udøvelse af min faglige virksomhed.

Også hændelser foregået i klinikken, som er rapporteret af andre sundhedspersoner eller patienter håndteres og følges op. Opsamling og analyse på utilsigtede hændelser sker eventuelt i samarbejde med patientsikkerheds-nøglepersoner i regionen Nordjylland.